O obci  |  Obecn� ��ad  |  Informace  |  Sdru�en�  | �kolstv�  | Knihovna  | Zdravotnictv�  |  Hasi�i  |  Sport  |  Fotogalerie  |  Firmy  |  Odpady

Sdru�en�

Zahradk��i

V�ela�i

Dobratick� rybn�ky

�vodn� str�nka webu

Kr�tce z obce

11.03.2013

O� - Kontakt, ��edn� dny

Kontakt:

tel.558 651 254

tel.558 651 387

��edn� dny:

Pond�l�, St�eda

08.00 - 11.30
12.30 - 17.00

Mapy

3D model Dobratic

 

Doporu�en� odkazy

Novinky e-mailem

Jzdn dy

Strnky krajskho adu

Strnky Policie FM

Farnost Dobratice

Dobratick rybnky

esk svaz zahradk.

Spolen strnky SOPM

Sbratelsk strnky

SMS - "MOBILN ROZHLAS"

V�ce odkaz�

Po�as�

�ter� 31.01.

25C
12C

St�eda 01.02.

23C
12C

P�ihl��en� do syst�mu

Jm�no: 

Heslo:

 

Sdruen a spolky - Zahradki

 


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 42

 

 

 

 

 

 

 


60. výroí vzniku MYSLIVECKÉHO SDRUENÍ HÁJ Dobratice
okres Frýdek – Místek, Moravskoslezský kraj


Po roce 1945 byly uinny první kroky k ízení myslivecké innosti. Vznikly honební výbory v Dobraticích a Vojkovicích. Tyto výbory pronajímaly honební pozemky soukromníkm za urený poplatek, pokud vlastnil právo vykonávat mysliveckou innost a byl ádným obanem eskoslovenské republiky.


V roce 1950 došlo ke slouení honebních výbor Vojkovice a Dobratice, byl vytvoen nový honební výbor a nová myslivecká spolenost, která zaala hospodait na výme 1153 ha polí a 136 ha lesa. Dle dochovaných záznam mla v té dob myslivecká spolenost 9 len.

Z len zaloené myslivecké spolenosti v roce 1950 vykonávají mysliveckou innost ješt pan Milan Karásek, který v píštím roce 2011 oslaví 85. narozeniny a pan Jií Petr, který v roce 2011 dovrší 80. let.


Dle dochovaných záznam bylo v letech 1950 – 1975 loveno cca 10 kus srního, 100 – 120 baant a 60 – 80 zajíc. V létech 1974 – 1976 byla leny sdruení provedena rekonstrukce bývalé slepií farmy na mysliveckou chatu.


V roce 1977 došlo ke slouení s Horními a Dolními Domaslavicemi. Vzniklo nové myslivecké sdruení HÁJ Dobratice o výme 2016 ha s lenskou základnou 25 len a 4 ekatel. Honitba zahrnuje pozemky od podhí Beskyd – hory Prašivé a po ermanickou pehradu.


Z let 1977 – 1983 jsou záznamy nejvyšších odlov drobné zve. Nejvtší odlov byl v roce 1977 a to 177 zajíc a 441 baant. Od roku 1984, i pi realizaci polodivokého chovu baant, petrvává klesající trend. Zato stav škodné má stoupající tendenci.

V souasné dob meme hovoit o pomrn dobrém stavu u srní zve, i kdy je ron 15 – 20 kus sraených na veejných komunikacích. Objevuje se vysoká a erná zv, která se kadým rokem stahuje do velkých lán kukuice a epky.


Civilizaní faktory, tj. motorismus, cykloturistika, výstavby, jsou vci, které myslivosti neprospívají.


Myslivecké sdruení HÁJ Dobratice v souasné dob hospodaí na evidovaných 2016 ha, co ale neodpovídá skutenosti, protoe kadým rokem dochází k velké zástavb. lenská základna je tvoena 17 leny a 1 adeptem pi prmrném vku len 59 let.


Karel ŠKUTA
místopedseda MS HÁJ

Vlo�il: Obec Dobratice   (4081 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
   


 

 

 

 

 

  Ochrana rostlin na zahrdce v lednu:

1. V zimnch mscch je teba zajistit sprvn skladovn chemickch a biologickch ochrannch ppravk v such mstnosti. Prkov ppravky nesm zvlhnout, tekut nesm zmrznout.

2. Pravideln kontrolujeme uskladnn ovoce. Skladovac prostory pravideln vtrme, hnilobami napaden plody ihned odstraujeme a likvidujeme.

3. V zim mme dostatek asu ke zhotoven hnzdcch budek pro ptactvo a k jejich umstn v sadu. Pedevm se sname pilkat skorky a vytvoit pro n zimn nocovit a to pomoc nov vytvoench budek a nebo nap. vyuitm pouitch trubkovch feromonovch lapk ETOCAP CP, jejich jeden letov otvor zaslepme. Pokud zhotovme devn budky, pak jejich vnitn rozmry pro skorky maj bt 14 x 14 x 25cm. Vletov otvor o prmru 3,2 - 3,5cm m bt umstn v horn tetin vky pedn desky, otvor je teba nasmrovat k jihu nebo k vchodu. Budky zavujeme do vky 2 - 3m. V zim nezapomnme tak na zahrad pomoc zhotovenho krmtka pikrmovat ptky, pedevm opt skorky. Ty dvaj pednost olejnatm semenm a kousku zavenho loje.

4. Ze strom odstraujeme a likvidujeme vechny pischl mumifikovan moniliozn plody a zmotky housenek.

6. Pravideln kontrolujeme oplocen zahrad, aby se do nich nedostala zv.

7. Blme kmeny a event. i silnj vtve ovocnch strom, abychom zabrnili v pedja mrazovm trhlinm.

8. Bhem zimy pak studujeme odbornou literaturu a navtvujeme kolc akce.                         MUDr. Josef Hork, ZO ZS, Vykov

► Je nejvhodnj termn odbru roub peckovin a jdrovin - dleit je odebrat z letorost vybranch zdravch strom a mst dostaten oslunnch. Naezan a jmenovkou dn oznaen rouby se ukldaj do pimen vlhkho psku v dostaten chladnm sklep, pp. zapustme do zem na chladnm mst zahrdky (severn strana u stromu, i stavby), pro lep uchovn zasypeme rouby snhem. Pro jarn mnoen bobulovin (rybz, angret) meme devit zky uchovat obdobn.

► Majitel broskvon by ji nyn mli pamatovat na kadeavost - ta se sice projev a na prvnch listech, ale ochrana se provd i pokud jsou pes zimu teplej obdob, houb zpsobujc kadeavost sta ji nkolikadenn oteplen nad 10 - 12  oC, co je i v tu zim celkem obvykl.

► Semena skalniek a jinch trvalek, kter vyaduj pemrznut, vysvme ji v tuto dobu.

► Odebrme devit zky z listnatch ke a strom, kter chceme namnoit, pokud mme polotepl paenit i sklenk, meme zkovnm mnoit jet nyn snadnji koenc jehlinany.

► Tvarovan iv ploty z listn je mon za bezmrazch dn sthat, za pznivho poas se mete pustit i do prklestu devin. U keovch tvar bobulovin (angret, rybz) odstrate tylet a star vhony - ete je a u zem a nenechvejte pahly, kter bvaj napadny houbovmi chorobami, tak je udrte stle v dobr kondici. U stromkovch tvar odstrate uschl vtve a podle poteby korunky mrn prosvtlete.

► Pokud mte na zahrdce paenit je konec ledna vhodn termn k pprav na novou sezonu. Paenit vyvezte do hloubky 20 - 50 cm a nechte nkolik dn zakryt odpoinout, v noru do nj navezete hnj a zalote jej k teplmu nebo poloteplmu rychlen.                                                                                                                                          Ing. Josef Nejedlo a kol., Odborn oddlen ZS

Vlo�il:   (4384 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
   


 

 

V Obecnku probhla spolen vstavka produkt dobratickch zahrdek a vrobk vela.

Pes chladn a detiv poas byl o vstavku zjem jak ze strany vystavovatel tak i nvtvnk.

K vidn byly krom produkt zahrdek i vrobky ikovnch rukou.

Zhodnocen najdete v textovm souboru, obrzky pak v dalch vloench souborech.

Je teba podkovat vem, kte se na nron pprav i realizaci vstavky podleli.

Vlo�il:   (4118 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 

 

Kalendrium

Z

    Ponenhlu kon vyhvn na slunku, trochu nadje me bt v babm ltu. Prmrn teplota je necelch 14 oC v ninch a v podhorskch polohch jen nco pes 11 oC a bude dle klesat dosti rychle.
    Pda je nyn na povrchu teplej ne ovzdu m okolo 18 oC a v jednom metru je teplota jen o dva stupn ni. Pdn teploty se zanaj obracet - m hloubji tm bude tepleji.
    Snil se i objem deovch srek, v ninch na 50 mm, ve vych polohch na 86 mm vodnho sloupce. Nronj rostliny musme zavlaovat.
    Den se vrazn zkrtil na 11,45 hodin a dostvme se do obdob rovnodennosti. Tak slunce svt jen 150 a 190 hodin, co obn 10 % celoronho slunenho svitu.

 • Z je svmi prvnmi dvma dekdami poslednm letnm mscem roku. Nemte-li jet vyszen jahodnk, je mon jet bhem msce szet a zvlt v jeho druh polovin vyut promnlivosti poas a vt vlhkosti. Sazenice by ale mly bt dobe vyvinut. Sklzej se odrdy msnho a remontantnho jahodnku (nap. LIDKA, OSTARA), remontantn maliny (nap. ADA, MEDEA) a beztrnn ostruiny. U remontantnch jahodnk ponechte na rostlinch koncem msce jen vyvinut plody, stvoly s kvty nebo poupaty vytpnte, aby se rostliny nevysilovaly.
 • A do poloviny msce mete okovat broskvon na semenek - zvlt v dob vlhka bv dostatek mzy. Rybz je mon v tto dob zkovat.
 • U malinku odstrate odplozen vhony (do poloviny msce), ponechan oetete fungicidem.
 • Sklzej se podzimn (ALKMENE, DESERT) a ran zimn (SPARTAN, SELENA apod.) odrdy jablek, hruky (DIANA, NELA), renkldy (ALTHANOVA, ZELEN), vestky (nap. DOMC, TULEU GRAS), pozdnj broskvon (LEDNICK LUT, MARTINA), pstitel vinn rvy zan s vinobranm.
 • Vas si pekontrolujte stav a pevnost ebk, kter budete pro sklize potebovat, pipravte si dostatek obal na ovoce (pepravky omyjte 5 % sodou) a pekontrolujte stav skladovacch prostor.
 • Zjistte-li u vestek vskyt arky s nechutnmi plody bez cukru, vykopejte strom i s koeny a spalte, aby nedolo k penosu virzy na dal stromy.
 • erviv, i jinak pokozen plody, opadan pod stromy, posbrejte a odstraujte co nejdve. Sklzte-li ovoce pomoc pytlkovho esku na tyi (tam, kde nelze pout ebk), trhejte plody jednotliv, jinak (pi trhn vce plod najednou) me dojt k nedoucm otlakm a nslednmu hnit pi skladovn. Pi sklizni plod rovn odezvejte such a polman, nebo zasychajc vtve.
 • U vinn rvy se bhem z dokonuje osekovn, aby se podpoilo dozrvn a vvoj hrozn. Po provedenm ezu rvy stkejte jet proti padl a perenospoe a tam, kde jsou pote s hokou pihovitost jablek, provete posledn oeten vpennatm hnojivem, nebo roztokem ledku vpenatho - vdy v koncentraci 1% 14 dn ped sklizn.
 • Do poloviny msce je mon na uvolnn zeleninov zhony vysvat vhodn plodiny (hrch, lupina, vikev, hoice apod.) na zelen hnojen. Vzel porost alespo jednou tdn dkladn zalijte a v ppad, e rostliny do doby ryt perostou, tak je nejdve posete, nebo uvlejte, aby se snadno zarval.
 • Zatkem msce se pokrauje ve sklizni cibule (ze sazeky i ze semen). Sklzej se brambory - such a pebran, zbaven tch, kter byly pi sklizni mechanicky, nebo kdci poruen, i napaden chorobami skladujte nejlpe ve vydezinfikovanch pepravkch. Skladovac teplota (nejlpe tmav, vtrateln sklep) by mla bt zpotku naskladnn brambor 10 - 15 oC, bhem skladovn potom 3 - 5 oC, pod tuto hranici by teplota nemla klesnout.
 • Mete jet vysvat edkviky pro sklize v polovin jna (ochrana proti depkm netkanou textili vm vytvo rovn pzniv mikroklima k rstu a vvoji rostlin). T si mete vyst kopr a pent a zhon pro ppad vskytu nepznivho poas pekrt foliovm krytem (pro svoji potebu mete nkter rostliny nechat na zhonu dozrt a sklidit semena pro vsev v ptm roce). V z se rovn vysazuje esnek, na stejn msto by ml pijt po sob nejdve po pti letech. Nedoporuuje se ani szet esnek po cibuli, pru, po bramborch, nebo po rajatech. Sadbu si radji nakupte v serioznch, osvdench obchodech a v ppad, e nemte zruku zdravotnho stavu, mote strouky proti htku zhoubnmu a proti houbovm chorobm. K vsadb pouijte jen nejvt strouky z obvodu cibul, szejte do pipraven pdy do hl. 6 - 8 cm (dky 25-30 cm, vzdlenost v dku 8 cm). V ppad, e v z nestihnete esnek zaszet, nebo vm to poas neumon, mte monost jet do poloviny jna.
 • Sklz se fazol na semeno a to takovm zpsobem, e se cel rostliny uznou tsn u zem a s lusky se zavuj na suchm, dobe vtranm mst. Zde se ponechvaj a do plnho uschnut. Ozim salt se vysv do 10. z, pent pro jarn potebu do 15. z. Na pezimovn si mete vyst i semeno ozimho kvtku (ARKTUR).
 • Do koenk, i petrelovch drovanch ndob (petrelk) pesate petrel (listovou i koenovou) - do kadho koene natsnejte co nejvce rostlin (jako substrt posta psit kompostovka). Do pchodu mraz nechte oszen koene a ndoby venku na zahrdce a zapuste je do zem a po okraj, dkladn zalijte. Rovn zasate do koen paitku a ob tyto zeleniny budete moci sklzet bhem cel zimy.
 • Na mrkvi se objevuje ji druh generace pochmurnatky mrkvov a klade vajka (ji od poloviny srpna). Proto je teba vasn nakryt netkanou textili, abyste nemli ervivou mrkev. Netkanou textilii ponechte rovn do poloviny z na porostu pru, kde me kodit vrtalka prov. Podrobnji si o tomto kdci prku pette v pspvku V. ateckho. Proti septorize celerovch list pokraujte v oetovn mnatmi fungicidy.
 • V z se jet vysazuj dvouletky - maceky, hvozdky, pomnnky, sedmikrsky, dlenm trs se rozmnouj a pesazuj trvalky, (u nich odstraujte prbn odkvetl kvtenstv). Z cibulovin se v tomto msci vysazuj nejdve krokusy, ladoky a narcisy, v polovin z lilie a koncem msce se ve vsadb cibulovin na zahrdce pokrauje hyacinty a tulipny (ty snesou i jnovou vsadbu). V z t vyryjte ran odrdy mek a v such vtran mstnosti je nechte doschnout.
 • Re prosthejte a odstraujte odkvetl kvty i s konci vhon, odstraujte t vhony plan, vyrstajc z podnoe. Jehlinanm dopejte koncem msce hodn zlivky, aby dobe pekaly zimu. Zanaj se szet okrasn deviny. Nstup do kvtu u msku pro pt rok urychlte tak, e semeno ji v druh polovin z vysejete na zhon. Pokojov kvtiny z msta jejich letnho pstovn penejte na zakryt verandy, i lodie a nebo do sklenku - kaktusy a tunolist kvtiny jsou choulostiv i na mal non mrazky - ty uklite nejdve.

Ing. Josef Nejedlo a kol.
Odborn oddlen ZS

Vlo�il:   (3886 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
   


 

 
Obsahuje pehled vstav se zahrdkskou tmatikou, doporuen k ochran rostlin v msci z.
V nabdce jsou i CD:
Odrdov skladba pstovanch ovocnch druh.
Choroby a kdci zahradnch rostlin

Vlo�il:   (4291 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 
1.srpna 2009 od devti hodin seznm instruktor svazu zahrdk pan Je zjemce s pednostmi letnho ezu ovocnch strom a jeho praktickm provedenm. Ve v sadu za M Dobratice.

Vlo�il:   (6284 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 

Kalend�� akc�

<<   Leden / 2023   >>

 

Po

t

St

t

P

So

Ne

1

 

 

 

 

 

 

1

2

2

3

4

5

6

7

8

3

9

10

11

12

13

14

15

4

16

17

18

19

20

21

22

5

23

24

25

26

27

28

29

6

30

31

 

 

 

 

 

Na �erven� datum p�ipad� n�jak� ud�lost.

Dobratice

Sport aktuality

achist Dobratic zahajuj soutn seznu. Na domc pd se utkaj se svmi soupei v klubovn Obecnho adu ve dnech 9.10., 15.10. a 23.10.2016

U�ite�n�Datum a sv�tek

Pondl, 30. ledna 2023

Sv�tek slav� Robin

Reklama

Strakat� pes

AXDATA CZ s.r.o.

Ji�� Fluksa

Br�ny Zeman

AQUASAN IZOLACE, s.r.o

COMFORT Ko�t�� & Dyba

Nejlevn�j�� ploty

Anketa

Va�e n�m�ty

Chyb� v�m n�jak� informace na na�ich internetov�ch str�nk�ch?

Po�lete n�m v�� n�m�t pro zlep�en� stavu.

Poslat n�m�t