O obci  |  Obecn� ��ad  |  Informace  |  Sdru�en�  | �kolstv�  | Knihovna  | Zdravotnictv�  |  Hasi�i  |  Sport  |  Fotogalerie  |  Firmy  |  Odpady

Kr�tce z obce

11.03.2013

O� - Kontakt, ��edn� dny

Kontakt:

tel.558 651 254

tel.558 651 387

��edn� dny:

Pond�l�, St�eda

08.00 - 11.30
12.30 - 17.00

Mapy

3D model Dobratic

 

Doporu�en� odkazy

Novinky e-mailem

Jzdn dy

Strnky krajskho adu

Strnky Policie FM

Farnost Dobratice

Dobratick rybnky

esk svaz zahradk.

Spolen strnky SOPM

Sbratelsk strnky

SMS - "MOBILN ROZHLAS"

V�ce odkaz�

Po�as�

�ter� 31.01.

25C
12C

St�eda 01.02.

23C
12C

P�ihl��en� do syst�mu

Jm�no: 

Heslo:

 

kolstv
http://www.zsdobratice.cz
Z DOBRATICE + druina
Dobratice 58, 73951
tel. 558 651 255
zs.dobratice@post.cz
M Dobratice + jdelna
Dobratice 133, 73951
tel. 558 651 126
mobil 605 194 826
skolka.dobratice@seznam.cz
jidelna.dobratice@seznam.cz
M Vojkovice + jdelna
Vojkovice 17, 73951
tel. 558 651 026
skolkavojkovice@seznam.cz

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 42

 

 

Poplatky za pronjem:
- sportovn aktivity a mov hry 250,- K / hod.
- badminton - 1 drha 160,- K / hod.
- stoln tenis - 1 stl 80,- K / hod.

Vlo�il: Obec Dobratice   (3810 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 

Nový školní rok jsme slavnostn zahájili spolen za pítomnosti starostky Dobratice RNDr. Alenou Kacíovou, starostky Vojkovice Hanou Sobkovou a pedsedkyní SRPŠ JUDr. Petrou Hajdíkovou. Pivítali jsme 17 nových prvák.
V letošním roce vyuujeme od 1. ro. – 5. ro. podle vlastního školního vzdlávacího programu a rovn podle vlastního školního vzdlávacího programu uí ob Mateské školy. Celkový poet ák v ZŠ je 77 a celkový poet dtí v MŠ je 55 (Dobratice – 30 dtí, Vojkovice 25 dtí).
V prbhu letních prázdnin zaala pístavba tlocviny a vybudovala se školní jídelna – výdejna v ZŠ a v Mateské škole Dobratice probíhala rekonstrukce zahrady.Škola se zapojila do projektu „Moderní škola“  a do projektu „Ovoce do škol“.
Jako kadý rok i v letošním roce nás eká mnoho celoroních projekt, soutí, divadelních pedstavení a sportovních akcí.


Statistika školního roku
1. ro. - 17 ák (8 chlapc a 9 dívek), tídní uitelka Mgr. Karla Peterková
2. ro.
- 14 ák (7 chlapc a 7 chlapc), tídní uitelka Bc. Ivana ugová

3. ro.
- 18 ák (15 chlapc a 4 dívky), tídní uitelka Mgr. Ivana Grygarová

4. ro. - 16 ák (9 chlapc a 7 dívek), tídní uitelka Mgr. Marta Mojáková
5. ro
. - 12 ák (7 chlapc a 5 dívek), tídní uitelka Mgr. Hana Radovesnická


Školní druina
Druinu navštvuje 44 dtí pod vedením vychovatelek p. Sylvy Bednáové a p. Petry Badové.


Zájmová innost a jejich vedoucí
Keramika I. - Bc. Ivana ugová 

Keramika II. - Petra Badová 

Díví klub - Mgr. Marta Mojáková 
Anglitina - Mgr. Marta Mojáková 
Sportovní krouek - Mgr. Hana Radovesnická 

Poítaový krouek - Mgr. Ivana Grygarová 

Pvecký krouek - Mgr. Karla Peterková 

Anglitina v MŠ - Sylva Bednáová

Tanení krouek - p. Karasová a p. Kozáková

Velaský krouek - Ing. Dvorský
Šachový krouek - ubokovi
Zamstnanci
Mimo pedagogické pracovníky je vyuováno na škole náboenství (jako nepovinný pedmt)  katechetkou p. Marii Švrinovou a panem ThLic. Janem Wojnarem. Ve všech zaízeních máme fyzicky 21 zamstnanc, ale jen 14 skutených úvazk.

Vlo�il: Obec Dobratice   (4052 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
   


 

Škola ve školním roce 2010/2011

1. záí jsme slavnostn zahájili nový školní rok za pítomnosti starost obou obcí, zástupc SRPŠ a školské komise - bylo pivítáno 14 nových dtí.

V 1.- 4. roníku naší školy se vyuuje podle vlastního školního vzdlávacího programu, 5. roník se uí podle vzdlávacího programu „Základní škola“.

Celkový poet ák je 76, ve dvou MŠ je 55 dtí.
Nedostatkem školy je chybjící funkní tlocvina a školní hišt.
Opakovan je ádáno o dotaci na tlocvinu na Regionální rad Moravskoslezského kraje.


Statistika školního roku
I. roník:
14 ák (7 chlapc, 7 dvat), tídní uitelka Bc. Ivana ugová
II. roník:
20 ák (15 chlapc, 5 dvat), tídní uitelka Mgr. Ivana Grygarová
III. roník:
18 ák (11 chlapc, 7 dvat), tídní uitelka Mgr. Marta Mojáková
IV. roník:
13 ák (8 chlapc, 5 dvat), tídní uitelka Mgr. Hana Radovesnická
V. roník:
11 ák (2 chlapci, 9 dvat), tídní uitel Mgr. Milan Thiel, zárove editel školy


Školní druina -  42 dtí - vychovatelky školní druiny jsou paní Sylva Bednáová a paní Petra Bádová.


Zamstnanci
Mimo pedagogické pracovníky je vyuováno na škole náboenství (jako nepovinný pedmt) jednou katechetkou a panem faráem Janem Wojnarem. Ve všech zaízeních máme fyzicky 22 zamstnanc, ale jen 16 skutených úvazk.


Zájmová innost a jejich vedoucí
Ve škole mohou dti navštvovat tyto krouky:
pvecký (paní Cebulová),
1. výtvarný - keramika (Bc. ugová),
2. keramika (Mgr. ehová),
díví klub (Mgr. Mojáková),
1. poítaový (Mgr. Radovesnická),
2. poítaový (Mgr. Grygarová),
sportovní (Mgr. Thiel),
krouek jazyka anglického (Mgr. Mojáková),
krouek velaský (Ing. Dvorský),
tanení krouek (paní Karasová),
šachisté TJ Comfort Dobratice vedou krouek šachový.
Pro  zájemce z  ad oban nabízíme jazykový kurz anglitiny a kurz keramiky.


Stejn jako všechny školy se snaíme, aby innost byla pestrá, neomezovala se jen na výuku v lavicích a z uebnic. V prbhu roku spolen se SRPŠ poádáme Drakiádu, Dtský karneval, Vánoní jarmark, Turistický pochod a Dtský den.
Vlastní bezpenosti se dti uí pomocí Dn první pomoci, poární ochrany, silniního provozu.
Nové záitky na dti ekají na plaveckém kurzu, školním výlet a škole v pírod.
Pro bliší poznání svého bydlišt se áci úastní projektu Obec, škola a okolí.


Ostatní
Opt sbíráme starý papír! Dovezte nám ho prosím do školy nebo zavolejte (tel. 737572353 nebo 558651255) a my si ho odvezeme. Dkujeme!


Nabízíme výuku anglického jazyka pod vedením zkušené lektorky paní Valachové. Výuka bude probíhat vdy v úterý
od 17. 00 hod. v ZŠ, zahájení íjen, cena bude vypoítána podle potu zájemc ve skupinách. Hlaste se telefonicky nebo mailem (zs.dobratice@post.cz) u editele školy do 21. záí s uvedením Vašich vdomostí: zaáteník, mírn pokroilý, pokroilý nebo jen konverzace.


Vlo�il: Obec Dobratice   (4410 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
   


 

Do školních lavic v naší škole dnes poprvé usedlo 13 nových prvák. Všechny dti byly slavnostn pivítány svými pedagogy, starostou Antonínem Šigutem, paní Martinou ehovou - lenkou Kulturní komise a za obec Vojkovice paní starostkou Hanou Sobkovou.

Vlo�il: Obec Dobratice   (4213 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 

Celé dnešní dopoledne patilo ve školce maskám. Na školikovém karnevale dti tanily, soutily a mlsaly. O veselé atmosfée více napoví fotografie.

Vlo�il: Obec Dobratice   (4511 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 

Ve tvrtek 4. února 2010 probhl v odpoledních hodinách ve škole zápis dtí do 1. tídy. Do školy bylo zapsáno 7 chlapc a 6 dvat. Za úasti televize Polar, která zde natáela reportá, dti plnily úkoly od poznávání pohádkových bytostí, barev, zvíat a po samotné poítání nebo tení. V televizi mete tuto reportá vidt v prbhu pístího týdne na TV Prima v poadu Regiony, které zaínají v 17,40 hod.

Vlo�il: Obec Dobratice   (5013 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 
Za ptomnost dt z prvn tdy, jejich rodi a pedagog probhlo ve stedu 27.ledna 2010 v odpolednch hodinch pasovn prvk. Dti se rodim pedvedly krtkm divadelnm pedstavenm, psmem knek, psniek a znalost jazyka anglickho za pouit interaktivn tabule. Gratulovat pila tak mstostarostka pan Ivona Bortlkov a pedsedkyn SRP pan Blanka Cebulov. Pro dti byly pichystny drobn dreky, pamlsky, pro vechny zastnn pak pohotn.

Vlo�il: Obec Dobratice   (4645 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 
Bhem letnch przdnin probhla v Matesk kole celkov rekonstrukce umvrny - nov dlaba, obklad, umyvadla, baterie, zchody, zrcadlo, topen, sprcha, panel na odkldn runk, kelmk, zubnch kartk, apod. Star modroed umvrna se tak promnila v dtsky veselou blooranovou doplnnou obkladem s motivem barevnch pastelek.
V horn atn bylo poloeno nov PVC, na choditi a v prostoru pod schoditm nov dlaba.
Hotov dlo si mete prohldnout na fotografich ne.

Vlo�il: Obec Dobratice   (9815 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 

Zkladn kola a matesk kola Dobratice, 739 51 Dobratice 58
prvn subjekt: pspvkov organizace
IO: 70640017
telefon: 558 651 255
e-mail:
zs.dobratice@post.cz


Zaazuje se ke komunitnm kolm  tzn. vytv  prosted pro innost a spoluprci s organizacemi a obany, jak ve vzdlvn, tak v zjmovch innostech a kultue.


U koly je zzena kolsk rada jako dc a kontroln orgn koly.


Podrobn informace o kole a jej innosti najdete na www.zsdobratice.cz

Soust koly jsou i dv M:

 Matesk kola Dobratice t..558 651 126, mail: skolka.dobratice@seznam.cz - 1 oddlen 28 dt 2 uitelky.
M Vojkovice t.. 558 651026, mail:
skolkavojkovice@seznam.cz 1 oddlen 24 dt 2 uitelky.


V budovch M jsou umstny jdelny, mail: jdelna.dobratice@seznam.cz stravuj okolo 120 strvnk, vetn pihlench oban.

 

Mgr. Milan Thiel, editel  koly

 


Vlo�il:   (5034 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
   


 

Ve kole se v 1. a  3.td vyuuje podle vlastnho kolnho vzdlvacho programu, 4. a 5. ronk  se vyuuje podle vzdlvacho programu Zkladn kola

Celkov poet k je 76, ve kole Dobratice 36 k, ve dvou Mateskch kolch je 51 dt.

Nae kola vstoupila k 1.1.2004 do prvn subjektivity a soust pspvkov organizace se staly M Dobratice, M Vojkovice, J Dobratice, J Vojkovice
a  D.

Dne 10. 8. 2005 rozhodlo zastupitelstvo obce podle zkona . 564/2004 Sb., kolsk zkon o zmn nzvu koly na: Zkladn kola a matesk kola Dobratice, okres Frdek-Mstek, pspvkov organizace. Od 1. 11. 2005 je zzena kolsk rada jako dozor a poradn orgn. Po cel lta existence koly funguje Sdruen rodi a ptel koly.

Ve sprv pspvkov organizace jsou ti budovy budova Z Dobratice, budova M Dobratice a budova M Vojkovice, budovy M jsou vetn kuchyn a jdelen. Stav budov je pomrn dobr, probhaj stle opravy a rekonstrukce. 

Pdn prostory Z jsou vyuvny koln druinou, je zde uebna pro hudebn vchovu, byla zzena uebna jazyka anglickho a keramick dlna. Mme potaovou uebnu, ve kter mohou dti pracovat na 12 PC. Nedostatkem koly je chybjc funkn tlocvina a koln hit.

V letonm roce je zadno o dotaci na Regionln rad Moravskoslezskho kraje jak na tlocvinu, tak na hit.

 

Statistika kolnho roku:

prvn ronk 19 k (14 chlapc 5 dvat) tdn uitel: Mgr. Karla Peterkov

druh ronk: 17 k (12 chlapc 5 dvat) tdn uitel:  Bc. Ivana ugov

tet ronk: 14 k (8 chlapc 6 dvat)  - tdn uitel Mgr. Hana Radovesnick

tvrt ronk: 12 k (3 chlapci 9 dvat) tdn uitel Mgr. Milan Thiel, zrove editel koly

pt ronk: 14 k  (8 chlapc   6 dvat)  tdn uitel: Mgr. Marta Mojkov

koln druina -  36 dt - vychovatelky koln druiny p. Sylva Bednov a p. Petra Bdov.

 Zamstnanci

Mimo pedagogick pracovnky je vyuovno na kole nboenstv (jako nepovinn pedmt)  jednou katechetkou a p. farem Janem Wojnarem. Ve vech zazench mme fyzicky 22 zamstnanc, ale jen 15,23 skutench vazk.

Zjmov innost

Na kole mme krouky: pveck, 1.vtvarn - keramika a dv klub - vede Mgr. Peterkov, potaov vede Mgr. Radovesnick,  2. vtvarn vede Iva ugov,  sportovn vede Mgr. Thiel, krouek jazyka anglickho ( pro ky 1. a 2. r.) vede Mgr. Marta Mojkov,  krouek velask vede  Ing.Dvorsk. achist z TJ Comfort vedou krouek achov.

Jin: Pro  zjemce z  ad oban - nabzme jazykov kurz anglitiny. 

   Stejn jako vechny koly se sname aby innost byla pestr, neomezovala se jen na vuku v lavicch a z uebnic. V prbhu roku mme spolen s rodii Drakidu, Dtsk karneval, Vnon jarmark a Dtsk den. Pi o svou bezpenost se ume na Dni prvn pomoci, Dni porn ochrany a  Dni bezpenosti silninho provozu, astnme se plaveckho vcviku. K dalmu poznn a zdokonalen se, slou koln vlet, pobyt na kole v prod a nov zaveden lyask vcvik. Pro bli poznn svho bydlit se ci astn projektu Obec, kola a okol

Vlo�il:   (4394 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
   


 

Przdniny skonily, zaala kola.

koln rok 2009/2010 zahjila za nemocnho editele koly Mgr.Thiela jeho zstupkyn Bc.ugov. Uvtala ve kole vechny ky, zejmna ty nov-prvky, doprovzejc rodie, starostku Vojkovic, starostu Dobratic a zstupkyni kolsk rady. Pak byli pedstaveni svm starm spolukm novci koly, pt dvat a trnct chlapc. Ostlen ci vych ronk si sami nali sv tdy, prvky si odvedla jejich tdn uitelka Mgr.Peterkov do sv uebny. Tam pak seznmila dti i jejich rodie s chodem koly a  programem na nkolik ptch dn. Dti naden zasedly do pipravench lavic a se zjmem si prohlely co vechno jim kola pipravila k budoucmu studiu.

Popejme dtem radostn uen, pan uitelce kopu trplivosti a rodim co nejmn starost se svmi ratolestmi.

Fotoaparty cvakaly, kamery bzuely, take pr snmk je k dispozici.

Dal fotky najdete na adrese www.fotoalba.cz/obecdobratice v albu sacatek skoly.

Vlo�il:   (4414 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 

 

Kalend�� akc�

<<   Leden / 2023   >>

 

Po

t

St

t

P

So

Ne

1

 

 

 

 

 

 

1

2

2

3

4

5

6

7

8

3

9

10

11

12

13

14

15

4

16

17

18

19

20

21

22

5

23

24

25

26

27

28

29

6

30

31

 

 

 

 

 

Na �erven� datum p�ipad� n�jak� ud�lost.

Dobratice

Sport aktuality

achist Dobratic zahajuj soutn seznu. Na domc pd se utkaj se svmi soupei v klubovn Obecnho adu ve dnech 9.10., 15.10. a 23.10.2016

U�ite�n�Datum a sv�tek

Pondl, 30. ledna 2023

Sv�tek slav� Robin

Reklama

Strakat� pes

AXDATA CZ s.r.o.

Ji�� Fluksa

Br�ny Zeman

AQUASAN IZOLACE, s.r.o

COMFORT Ko�t�� & Dyba

Nejlevn�j�� ploty

Anketa

Va�e n�m�ty

Chyb� v�m n�jak� informace na na�ich internetov�ch str�nk�ch?

Po�lete n�m v�� n�m�t pro zlep�en� stavu.

Poslat n�m�t