O obci  |  Obecn� ��ad  |  Informace  |  Sdru�en�  | �kolstv�  | Knihovna  | Zdravotnictv�  |  Hasi�i  |  Sport  |  Fotogalerie  |  Firmy  |  Odpady

O obci

Obec v ��slech

Historie, Kronika obce

Um�st�n� obce

Mapa

�vodn� str�nka webu

Kr�tce z obce

11.03.2013

O� - Kontakt, ��edn� dny

Kontakt:

tel.558 651 254

tel.558 651 387

��edn� dny:

Pond�l�, St�eda

08.00 - 11.30
12.30 - 17.00

Mapy

3D model Dobratic

 

Doporu�en� odkazy

Novinky e-mailem

Jzdn dy

Strnky krajskho adu

Strnky Policie FM

Farnost Dobratice

Dobratick rybnky

esk svaz zahradk.

Spolen strnky SOPM

Sbratelsk strnky

SMS - "MOBILN ROZHLAS"

V�ce odkaz�

Po�as�

P�tek 20.05.

25C
12C

Sobota 21.05.

23C
12C

P�ihl��en� do syst�mu

Jm�no: 

Heslo:

 

O obci - Historie obce

 


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 42


Obec Dobratice byla pravdpodobn zaloena po období vlády Jiího z Podbrad, to je konec 15. a poátek 16. století. Vznik obce Dobratice meme datovat nkdy kolem roku 1512, o em svdí vykopávky keramiky, nalezené v ásti Šprochovice, jejich stáí bylo ureno na toto období. První písemná zmínka o obci Dobratice pochází z roku 1580, kdy v Dobraticích sedl Zikmund Tluk z Tošanovic a díl Dobratic náleel k hornodomaslovskému statku. Název obce Dobratice pochází pravdpodobn od jména Dobrata, správce hornodomaslavického statku, který obanstvo a ves zejm zaloil. Dvodem zaloení vesnice bylo zízení hospodáského dvora, ovince a panského mlýna na íce Luin a s tím spojený píchod nových osadník a robotník, kteí obhospodaovali panskou pdu a robotovali také na novém hospodáském dvoe. V roce 1749 byl název obce Dobrachtitz, pozdji nmecky Dobratitz.


V roce 1850 bylo k Dobraticím pipojeno fojtství Bukovice. Prvním voleným starostou obce byl Ondej Tvrdý, který svj úad vykonával od roku 1850 do 1864. Škola byla zaloena v roce 1852. V roce 1865 byl vysvcen kostel sv. Filipa a Jakuba a od roku 1868 se zaaly psát djiny farnosti Dobratice. elezniní tra Frýdek-Místek/eský Tšín byla uvedena do provozu v roce 1888. V roce 1927 byl zaloen Sbor dobrovolných hasi Dobratice. První telefonní linka v obci byla zavedena v roce 1938 a elektrifikace obce byla ukonena v roce 1949. V roce 1951 byla zaloena Tlovýchovná jednota Sokol Dobratice.


Od roku 1920 patily Dobratice do okresu eský Tšín. Po Mnichovské dohod byly Dobratice v íjnu 1938 pipojeny k Polsku. Za nmecké okupace byly Dobratice souástí Nmecké íše. Po roce 1945 náleely Dobratice do okresu Místek, v šedesátých létech pak byly zaazeny do nov vzniklého okresu Frýdek-Místek. V roce 1980 byly Dobratice pipojeny pod stediskovou obec Dobrá. Samostatnost obce Dobratice byla obnovena k 1. 1. 1991.


Obecní znak a prapor byl udlen obci Dobratice dne 3. 12. 2004. Symboliku obecního znaku tvoí figura pluhu pedstavující heraldizovaný pepis historických peetních znamení obce. Figura bukové ratolesti o pti listech je mluvící znamení vyjadující pt sídelních jednotek obce – Bukovice, Dobratice, Hranice, Šprochovice a Podlesí. Barva zlatá a modrá vyjaduje historickou píslušnost obce tšínskému kníectví neboli k regionu tšínského Slezska. Podrobné záznamy z historie obce Dobratice jsou zaznamenány v obecní kronice, která je vedena od roku 1920.




Vlo�il: Obec Dobratice   (2609 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 

Jeden z Dobraticemi protékajících potok nese název Luina (Lucina). Vody Luiny pramení v Prašivé, vlévají se do Ostravice, Odry a nakonec do Baltského moe. Zajímavou úvahu Zdeka Šebesty o názvu potoka si mete peíst kliknutím na odkaz níe.
POTOK LUCINA (LUINA)

Vlo�il: Obec Dobratice   (2460 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
   


 

Pan Betislav Bortlíek byl v poadí tetím kronikáem obce Dobratice. Záznam roku 1970 zapsal z konceptu kronikáe Jana Stíe. V píloze si mete peíst doslovný pepis.

Vlo�il: Obec Dobratice   (2620 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 

Kronikáský záznam pana Jana Stíe, který psal Obecní kroniku od r. 1952. Kroniká Jan Stí doplnil údaje v Obecní kronice z období ped I. svtovou válkou, strun a peliv popsal dobu první republiky, okupace a dobu poválenou.V kronikáských záznamech pokraoval a do roku 1960. Ve svém posledním kronikáském záznamu z roku 1960 tenáe seznamuje s politickým a kulturním dním v obci, ivot ve škole, produkci JZD, cenách potravin a spotebního zboí té doby, poasí apod. Více se dotete v doslovném pepisu v píloze.

Vlo�il: Obec Dobratice   (2767 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 

Prostednictvm tchto obrzk mete nahldnout do minulosti na obce. Obecn hostinec stl v mstech, kde je dnes O a hasirna. Obchod Bruno Murcek byl pod kolou - nyn RD Badovch. Hostinec Ondeje Sobka - nyn Na enku.



Fotografie poskytl MVDr. Ji Karsek

Vlo�il: Obec Dobratice   (4584 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 

 
V sobotu 9.1.2010 vyel v Moravskoslezskm Denku lnek o na obci.
Oprava: dle obecn kroniky byla DTJ (Dlnick tlovchovn jednota) zaloena ji v roce 1919 a Orel v roce 1920.

Vlo�il: Obec Dobratice   (2766 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 

 

 
Od 1.ervence 1913 do 1.jna 1960 vedl dobratickou farnost P.Jan Foldyna, dkan. Zemel 28.nora 1968, tm na den pesn sto let po zakladateli dobratick farnosti. Narodil se 21.10.1883, vysvcen byl ve Vidnav, psobil v enov, Dobr, Frdku a Dobraticch, kde je i na mstnm hbitov pohben.

Vlo�il:   (2768 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
   


 
27.nora 1868 zemel msteck rodk, domaslavick far a pro nai obec nesmrn vznamn lovk. lovk, kter se zaslouil o zzen dobratick koly, dobratickho kostela a k nmu pilehl fary - P.Filip Habernal. Na vlastn pn byl pohben na dobratickm hbitov 29.nora 1868.

Vlo�il:   (2777 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
   


 

 
Z Kroniky obce jsem vypsal nkolik udlost souvisejcch s letopoty konicmi slic 8. Na nkter udlosti si nepamatuje nikdo z ns.

Vlo�il:   (3283 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 

 

 

 

Rok 1953

Avak u 22. jna se vyjasuje a trv pkn poas a do 5. listopadu, kdy nastv zase vlhk a detiv poas. 17. listopadu uhodil prvn silnj mrz kolem -6oC, kter trval po 3 dny.

Pak chladno a bez mrazu, mlhavo a detivo se stdavm vyjasovnm. 21. prosince poal padat snh a napadlo jej asi 5 cm, kter se dr a hls potek zimy. Do konce roku snhu pibv a zima tuhne.

Rok 1954

15.11. mot se k veeru mezi detm prvn snh. Rno ho ji byla vrstva asi 10 cm. Snh dle popadv, ochlazuje se a 17. 11. vis ji od stech prvn rampouchy ledu. Den nato mrzne ji asi -10 o a mrz se stupuje do 24. 11. a na -15 oC. Pak nastv oteplen a det a do 2. prosince. Nsleduje oblan a mlhav poas a 8. 12. z rna pad znovu snh. Trv chladn poas s detm kter smyl snh, a 18. 12. pad snh znovu. Obas jej vystdv d隝.

            Prvn svtek vnon je zasnen a pimrzl ale na druh den zase d隝, kter trv. 30. 12. a 31. 12. sn a zan mrznout.

Rok 1955

29. 10. ukzal se prvn snh, ale jen slab. Listopad zahjil oblanmi a chladnmi dny, ale od 5. do 12. je pkn a teplo. Pak u nsleduje poas a studen s obasnm snenm ji skoro po cel prosinec, kter kon tenkou vrstvou snhu.

Rok 1956

8. 11. mrz ji asi -10 oC a na druh den vystoupil na -18 oC. Hned zase polevuje a ustupuje sychravm dnm za nich snh zmizel pln. 19. 11. ponaj zase mraziv dny bez snhu okolo -10 oC do 13. 12., kdy mrz povolil a ustoupil deti a teplejm dnm. Ale ji zase nsleduje poas chladn, mlhav i vtrn s astm snenm a do konce roku.

Rok 1957

Zatkem prosince snen trochu pibv a pak ji a do konce msce stle mlhavo a s lehmi mrazy, zatm co tenk vrstva snhu se zvolna vytratila.

Rok 1958

V noci 30. 11. napadlo asi 5 cm snhu a poaly se uplatovat mrazy a -10oC, co trvalo do poloviny msce, nae nastalo oteplovn a vcelku pkn a tepl poas po cel tden, je bylo vystdno silnm vtrem. Od 22. do 24. 12. pkn tepl dny, avak veer sed vlhk mlha je pechz v mrholen, take prvn svtek vnon byl u zamlen, detiv, teskn a nevldn. V noci napadlo trochu snhu, kter vak brzy zmizel. Slunen dny s mlhavmi stdaly se a do konce roku.

Rok 1959

6. prosince zan lehk snen a nsleduje mrz asi -5 a -7 oC. 13. 12. zaalo syt snit a snilo po cel den.


Podzim 2006 je nejteplej

Leton podzim byl ve Valaskm Mezi nejteplej od roku 1957, kdy HM provd men na hvzdrenskm pozemku. Prmrn teplota za z, jen a listopad byla 10,9C, co je 2,6C nad dlouhodobm prmrem. A leton podzim byl 5. nejsum od roku 1957, celkem bylo 101,5 mm srek (95,3% normlu).

Nejteplej podzimy:
2006 prmrn teplota byla 10,9C
2000 prmrn teplota byla 10,7C
1982 prmrn teplota byla 10,3C
1963 prmrn teplota byla 10,1C
1967 prmrn teplota byla 10,0C

Nejchladnj podzimy:
2004 prmrn teplota byla 6,7C
1998 a 1971 prmrn teplota byla 6,9C
1985 a 1972 prmrn teplota byla 7,0 C
1988 prmrn teplota byla 7,1C

Nejsu podzimy:
1959 souet srek byl 31,1 mm (29,2%)
1982 souet srek byl 88,6 mm (83,2%)
1986 souet srek byl 88,8 mm (83,4%)
2005 souet srek byl 89,9 mm (84,3%)
2006 souet srek byl 104,5 mm (95,3%)

Nejmokej podzimy:
1998 souet srek byl 310,0 mm (291,1%)
1996 souet srek byl 286,3 mm (268,8%)
1981 souet srek byl 269,9 mm (253,4%)
1962 souet srek byl 226,0 mm (212,2%)
1990 souet srek byl 220,9 mm (207,4%)

Listopad 2006
Leton listopad je 3. nejteplejm listopadem (prmrn msn teplota byla 6,7C) a 21. nejsum (souet listopadovch srek byl 41,7 mm) ve Valaskm Mezi od roku 1957. Letos snilo ve 3 dnech a snhov pokrvka 10 cm byla 3. listopadu. A leton listopad tak charakterizuj 4 mrazov dny (minimln teplota nevystoupila nad 0C) a 1 arktick den (minimln teplota nevystoupila nad -10C).
Paradoxn padaly teplotn rekordy zatkem listopadu, kdy byly zmeny nzk teploty:
3.11. prmrn denn teplota 3,4C vyrovnala teplotn rekord z roku 1980 (nejni prmrn denn teplota pro tento den) a 4.11. byla minimln teplota 6,4C (pedchoz rekord byl -5,5C v roce 1988).
Nejvy denn prmrn listopadov teplota byla 16.11.2002 (17,7C) a nejni 25.11.1975 (-11,4C). Maximln listopadov teplota byla 6.11.1963 (19,5C) a minimln 26.11.1975 (-16,7C).
Leton nejvy denn prmrn teplota byla 11,0C (25.11.2006) a nejni 3,4C (3.11.2006). Leton maximln listopadov teplota byla 17,5C (16.11.2006) a minimln 6,9C (3.11.2006).

Vlo�il: Obec Dobratice   (2650 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
   


 
Obecn kronik

Prvnm kronikem obce Dobratice byl ustanoven usnesenm obecnho zastupitelstva ze dne .. Jan Poloch, dc uitel v Dobraticch. Narodil se 13.ervna 1882 v Janovicch, okr. Frdek-Mstek. Obecnou kolu vychodil v Janovicch v letech 1889 1896, pak chodil 1 rok do nmeck koly obecn a 2 roky do nmeck koly m욝ansk ve Frdku. V letech 1899 a 1903 studoval na nmeckm uitelskm stav v Tn.Po maturit v roce 1903 byl ustanoven provizornm uitelem na tehdy dvoutdn obecn kole v Dobraticch a zrove varhankem; od 1.ledna 1917 byl dcm uitelem na te kole. V roce 1913-14 byl obecnm tajemnkem. Ve vlce slouil od 31.7.1914 do 1.11.1915 a byl 19.11.1914 rann na ruskm bojiti. Z vlky se vrtil jako vlen invalida. Od 1.11.1915 a do roku 1920 vedl jako obecn hospodsk komisa zsobovn obce. V dob plebiscitn vedl obecn plebiscitn komisi. V letech 1920 1923 byl vldnm komisaem a v letech 1923 1927 starostou obce. Pi novch volbch v roce 1927 byl znovu zvolen starostou obce, avak funkce tto ji nepijal.

                                                    Jan Poloch, kronik.
 
Djiny obce.

O pvodu a zaloen obc Dobratice a Bukovic nelze pro nedostatek pramen nic uritho zjistiti.Teprve v polovin 13.stolet jsou uvdna jmna nkterch vesnic zdejho kraje. Tak v roce 1250 je jmenovna vvodsk ves (herzogliches Dorf") Domaslau. V roce 1518 jmenovny Vojkovice pi dojednvn mezi knecm zbom frdeckm a statkem toanovskm. Uritj zmnky o vesnicch zdejho kraje pochzej z potku 14.stolet, kdy  jsou uvdny Hnojnk, Toanovice, Sobovice, Tanovice.
Dobratice a Bukovice uvdj se teprve potkem 17.stolet, kdy kne Adam Vclav Tnsk v roce 1602 dal Bohuslavu Tlukovi z Toanovic dl (Teilungszettel") na Horn Domaslavice, na polovici Toanovic, Dobratic a Bukovic.
V t dob nachzelo se v Dobraticch t panstv (dominiu), kter nleelo k panstv hornodomaslovskmu. V 17.stolet byl na Hornch Domaslovicch i Dobraticch ddinm pnem Karel, svobodn pn ze Saint Genois. 1. bezna
 
1675 byl frdeck rodk Ondej Josef Bienek vysvcen na knze na titul bar.Filipa Karla Saint Genoa A byly mu zajitny pjmy ze zbo Dobratic". V roce 1758 byl pnem na Hornch Domaslavicch i Dobraticch Krytof  Vilm Marklovsk ze ebre.
V 18.stolet byl majitelem panstv dobratickho baron Kanic a bydlel tam v devnm zmku ( v mstech, kde nyn se nachz realita Frantika Lisnka .27). K panstv dobratickmu nleely i Bukovice. Od barona Kanice pak pely Dobratice s Bukovicemi pod panstv dolnotoanovsk.
Mezi Dobraticemi a Bukovicemi nachzely se rozshl pastviny k panstv nleejc, kter pozdji po zruen panstv dobratickho a rozdlen pdy byly pidleny jednotlivcm, kte si tam postavili devn obydl. Tmto chalupm se dodnes k Na plohch". U devnho zmku nachzely se rozshl stodoly, chlvy a hospodsk budovy, kter po zruen panstv byly rozebrny, a ze deva jejich byly postaveny chalupy a okol bvalho zmku. Tmto chalupm kalo se dlouho potom
 
Na folvarku". Kdy ke zruen panstv  v Dobraticch dolo, nelze zjistiti.
Od t doby, kdy panstv dobratick bylo spojeno s panstvm dolno-
toanovskm, nen o zdej obci uritjch zprv. Majitel panstv dolnotoanovskho asto se stdali, a tm se stvalo, e v archivech panstv nic se nezachovalo.
Osudy Dobratice byly zce spojeny s panstvm dolnotoanovskm. Tam vykonvali obyvatel zdej robotu, tam byla jejich vrchnost, soud, politick sprva. Majitel panstv dolnotoanovskho dosazovali v Dobraticch   i Bukovicch fojty. Vtina pdy v Dobraticch byla pidlena poddanm, kte museli vrchnosti robotovat a odvdt destky; v dobch neklidnch museli s pnem dolnotoanovskm jti i do vojny. V 16. a 17.stolet byl zdej kraj, a tud i Dobratice s Bukovicemi, obydlen evangelky. Kdy 12.kvtna 1653 bylo na Tnsku evangelkm nazeno kostely vydati zpt katolkm, vypravila se ke knn Albt Lukrcii 16.kvtna 1653 deputace, kter ji pipomnala, e ji v roku 1633 uchrnila evangelky od ztrty kostel.
 
V roce 1652 nemohly bti vizitovny kostely v Hnojnku, v Tanovicch, Domaslavicch a Sobovicch, protoe byly zabrny luterny. 25.bezna 1654 byly kostely v Sobovicch i Domaslavicch luternm odebrny  a jako lutersk zaveny. Ale jet ve vizitan zprv o Domaslavicch, Sobovicch i Hnojnku s Toanovicemi  z roku 1638 uvedeno, e ku fae domaslavick nle 9 ddin, ale farnci e jsou vtinou evangelci. Jeliko Dobratice s Bukovicemi patily od potku a do roku 1868 k farnosti domaslavick, jest jist, e veker nboensk boje tehdej doby  zasahovaly i zdej obec. Zdej starousedl evangelci  jsou tud pmmi potomky tehdejch lutern.
V t dob musely Dobratice i Bukovice odvdti farm v Domaslavicch  poplatky v naturlich, co trvalo a do zruen roboty v r. 1848.
Kdy po nastolen vldy csae Frantika Josefa I. Bylo zrueno zzen patrimoniln a uvedena v ivot konstituce, byl tehdy prvnm volenm starostou zdej obce Ondej Tvrd, asi od roku 1850 1864, jemu vypomhal syn Josef, nar. 3.1.1829, zemel 29.10.1917,
 
kter pi volb v roce 1864 byl zvolen starostou a spravoval obec a do roku 1913, tedy skoro plnch 50 let. Byl vyznamenn zlatm zslunm kem. V roce 1913 byl zvolen starostou Frantiek Sobek .56 (za potokem).  T byl za vlky v prosinci 1914 pro nepedloen vrok u odvodu v Tn (v hostinci) zaten a uvznn a pak ihned ze starostenstv suspendovn. Jeho nstupcem byla Jan Gadlina, rolnk s. 6;byl starostou a do roku 1920. Po rozhodnut o Tnsku byl r.1920 jmenovn vldnm komisaem Jan Poloch a dne ? z 1923 zvolen starostou obce a do roku 1927. V roce 1927 zvolen starostou Ferdinand Baran, hornk v Bukovicch .5. Bukovice tvoily a do roku 1850 samostatnou obec. Poslednm fojtem v Bukovicch byl Jan Mec z .10v Bukovicch, kter zemel v roce 1849;byl osvobozen od roboty  a byl fojtem i pro Dobratice. Majitel panstv dolnotoanovskho odprodal pak fojtstv v Bukovicch Jimu Kokotkovi z Dol. Toanovic za 5000 zl. kom?mny. Tm fojtstv v Bukovicch zaniklo a Bukovice byly spojeny s Dobraticemi.
 
Kdysi nleely pod sprvu bukovickho fojtstv t Poleniny, st obce Hor. Toanovice.
 

Vlo�il: Obec Dobratice   (2988 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
   


 

Kalend�� akc�

<<   Kvten / 2022   >>

 

Po

t

St

t

P

So

Ne

1

 

 

 

 

 

 

1

2

2

3

4

5

6

7

8

3

9

10

11

12

13

14

15

4

16

17

18

19

20

21

22

5

23

24

25

26

27

28

29

6

30

31

 

 

 

 

 

Na �erven� datum p�ipad� n�jak� ud�lost.

Dobratice

Sport aktuality

achist Dobratic zahajuj soutn seznu. Na domc pd se utkaj se svmi soupei v klubovn Obecnho adu ve dnech 9.10., 15.10. a 23.10.2016

U�ite�n�



Datum a sv�tek

tvrtek, 19. kvtna 2022

Sv�tek slav� Ivo

Reklama

Strakat� pes

AXDATA CZ s.r.o.

Ji�� Fluksa

Br�ny Zeman

AQUASAN IZOLACE, s.r.o

COMFORT Ko�t�� & Dyba

Nejlevn�j�� ploty

Anketa

Va�e n�m�ty

Chyb� v�m n�jak� informace na na�ich internetov�ch str�nk�ch?

Po�lete n�m v�� n�m�t pro zlep�en� stavu.

Poslat n�m�t